Anka vom Idsinger Holz x Hamburg Merchant Taylor

2.7.2010

Hamburg Merchant Taylor

Champus vom Idsinger Holz

Carlos vom Idsinger Holz

Champus vom Idsinger Holz Jagdhund Prüfungen: JP/R , VswP I. Preis, Totverweiser,  SwIII/III

 

Cibo vom Idsinger Holz Jagdhund

 

Carlos vom Idsinger Holz Familienhund

 

Claas-Ole vom Idsinger Holz Familienhund, Dummyarbeit, WT HD    ED III/frei  + 2/2019

 

Conny vom Idsinger Holz Jagdhund JEP

 

Cecilie vom Idsinger Holz Jagdhund, WT

Cibow vom Idsinger Holz

Conny vom Idsinger Holz

Cecilie vom Idsinger Holz

Labradore vom Idsinger Holz 0