Josi vom Idsinger Holz x Killy Fitzroy of Houghton