Florentine vom Idsinger Holz X Rykind's Lipton

7.6.2014

Rykind's Lipton

I-Punkt vom Idsinger Holz

Ilke vom Idsinger Holz

Adieu I-Wurf

I-Wurf am 7.6.14 !

Ilex vom Idsinger Holz A2/A2 ED II/II

 

Isko vom Idsinger Holz JP/R , JEP mit leb. Ente ,  A1/A1, ED frei/frei

 

Iago vom Idsinger Holz JP/R A2/A2, ED III/III , JEP mit leb. Ente

 

Ilke vom Idsinger Holz VJP, JP/R , HZP mit leb. Ente, VSwP 600mÜF, JEP, Btr, VPS+F , SwI , WT, HD A1/A1 , ED frei/frei, ZZL im DRC 2 Würfe 12 Welpen

 

I-Punkt vom Idsinger Holz A1/A1, ED frei/frei

Isko vom Idsinger Holz

Iago vom Idsinger Holz

Ilex vom Idsinger Holz

Labradore vom Idsinger Holz 0